Menu Zamknij

Regulamin

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworu Bysina i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki/zadatku lub całej należności za pobyt w Gościńcu . Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dwór Bysina
 • Regulamin jest dostępny do wglądu u właściciela oraz na stronie www.dworbysina.pl/regulamin

REGULAMIN

 1. Pokoje w gospodarstwie agroturystycznym wynajmowane są na doby.
 2. Doba obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:30. cisza nocna może być zniesiona gdy w budynku odbywa się impreza zorganizowana (np. spotkania biznesowe, integracje, grile, wesela).
 4. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia. Gość powinien powiadomić osobiście lub telefonicznie o przedłużeniu pobytu ponad godzinę 11. Za przedłużenie doby powyżej 11:30 godz. lub zostawienie rzeczy w pokoju po tej godzinie skutkuje opłatą za następną dobę .
 6. Gospodarstwo zobowiązane jest zapewnić:
  – warunki pełnego wypoczynku gościa,
  – wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju po długim okresie wynajmu , względnie
  naprawą urządzeń podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie,
  – na życzenie gości całodniowe wyżywienie dodatkowo płatne.
  Gospodarstwo zobowiązane jest:
  – bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie,
  – do nieodpłatnego świadczenia usług depozytowych.
 7. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki wniesionej przez Gościa na teren pensjonatu o ile rzeczy te nie zostały złożone do depozytu .
 8. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz.21:00.
 9. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 10. Przy opuszczeniu pokoju w Dworze Bysina, klucz do drzwi pokoju powinien zostać wręczony właścicielom lub po wcześniejszych ustaleniu z właścicielami należy pozostawić w drzwiach .
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości, również za takie do których mógł się przyczynić.
 12. Wyżywienie serwowane po wcześniejszym ustaleniu.
 13. Kategorycznie zabrania się palenia w pokoju, złamanie regulaminu grozi karą finansową w wysokości 200zł.
 14. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Gościńca pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 15. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Gościńca w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
  Osobie wynajmującej pokój zabrania się w szczególności:
 16. Osobie wynajmującej pokój zabrania się: palenia papierosów, tytoniu, używania w pokojach mieszkalnych maszynek spirytusowych, benzynowych ,gazowych kuchenek i grzejników elektrycznych .Oraz innych źródeł ciepła nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 17. Od osoby wynajmującej pokój wymaga się przestrzegania przepisów BHP, przeciw pożarowych, oraz stosować się w sytuacji do próśb właścicieli .
  Osoby naruszającej zasady regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia budynku bez zwrotu kosztów
  Na poczet rezerwacji należy wpłacić zadatek na konto bankowe wysokości od 30% do 50% w przypadkach wysokiego sezonu zadatek może wynosić do 100% ceny przewidzianego kosztu pobytu. Końcowa wysokość zadatku zależy od daty pobytu, ilości rezerwowanych pokoi oraz długości pobytu. Dokładna wysokość zostanie obliczona po uzyskaniu wyżej wymienionych danych. W tytule przelewu należy wpisać: zadatek na poczet rezerwacji, imię i nazwisko zamawiającego.
 18. Dokonanie płatności jest warunkiem wykonania rezerwacji , o czym Usługobiorca zostaje poinformowany.
  Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
  b. Usługobiorca rezerwujący miejsce noclegowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki
  c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w korespondencji
 19. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”. Wszystkie zadatki, wpłaty po zameldowaniu nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu bądź jego skrócenia.