Menu Zamknij

Prywatność i RODO

Informujemy państwa że wszystkie dane państwa dotyczące zapytań, pobytu u nas, korespondencji itd są tajne i nie będą nikomu udostępniane. Nie będziemy również wysyłać zbędnych emaili, kontaktować się bez powodu. Szanujemy państwa prywatność!

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Dwór Bysina
Dwór Bysina dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Dwór Bysina, Łukasz Domanus, Bysina 335 32-400 Myślenice
 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
  Żeby uzyskać więcej informacji napisz do naszego inspektora danych osobowych poprzez mail: dworbysina@gmail.com
 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  W zależności od udzielonych zgód i istniejących obowiązków prawnych, przekazane dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO a w szczególności w celu:
  a. obsługi składanych zapytań, rezerwacja pokoju hotelowego lub/i usługi gastronomicznej
  b. realizacji umowy hotelarskiej lub/i gastronomicznej.
  c. marketing usług hotelowych i/lub gastronomicznych administratora danych osobowych – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  d. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.
  e. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Dwór Bysina jest: Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Dwór Bysina szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Dwór Bysina. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.
 4. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
  a. dotyczące składanych zapytań zgodnie z wymaganym przepisem prawa
  b. dotyczące rezerwacji zgodnie z wymaganym przepisem prawa
  c. Pozyskane w związku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
  d. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  e. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 5. Komu mogą być przekazane dane osobowe?
  a. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  b. Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług
  c. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 6. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 7. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
  a. odmową realizacji usługi hotelarskiej i/lub gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi;
  b. odmową realizacji usługi – w przypadku rezerwacji pokoju lub innych usług świadczonych przez hotel;
 9. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Dwor Bysina dostępna jest na stronie internetowe www.dworbysina.pl
 11. Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar UE?
  Nie